“Adolf Loos Season” au Royal Institute of British Architects à Londres

RIBA et Villa Mueller, PragueLe Musée de la Ville de Prague organise une conférence de presse à l’occasion de la reprise de l’exposition “Adolf Loos – son œuvre en pays tchèques” au Royal Institute of British Architects à Londres (RIBA ), du 24 février au 3 mai 2011 cf. sous le titre “Adolf Loos Season”

Conférence de presse : le mercredi 2 mars 2011 à 14h. Villa Müller (Nad Hradnim vodojemem 14/642 – Prague 6).

L’exposition est organisée par le Musée de la Ville de Prague en collaboration avec le Royal Institute of British Architects (London), le Centre tchèque et le Forum culturel autrichien à Londres.

L’exposition de Prague sera complétée des documents concernant Adolf Loos conservés dans les collections du RIBA et une section spéciale sera consacrée au réaménagement de la Villa Müller de Prague.

Voyez aussi : www.muzeumprahy.cz

Peter Davis: “Ecomuseums and Sense of Place”

The French Institute for Research in Social Sciences (CEFRES), the British Council Czech Republic and Brontosauří ekocentrum Zelený klub invite you to the lecture delivered by

PETER DAVIS
Professor of Museology, University of Newcastle (G.B.),
participating in the International symposium Kulturne_historicke_dedictvi_a_urdrzitelny_rozvoj_pedf_2011, 24th – 26th March 2011, Faculty of Education, Charles University, Prague.

Ecomuseums and Sense of Place

March 24, 2011 at 5.00 p.m.
CEFRES, Štěpánská 35, Prague 1, 5th floor,

Abstract
One important reaction to globalization in the 21st century has been the democratization of culture and heritage. We have witnessed how local communities have increasingly attempted to take responsibility for their heritage resources and use them to create a sense of community while at the same time encouraging sustainable economic development through ecotourism and cultural tourism. In these community-heritage-sustainability interactions ecomuseum philosophy and the associated practical processes have frequently been used to assist local residents to define, validate and celebrate local distinctiveness and local identity. Peter Davis will introduce the ecomuseum and the principles under which they work, utilising examples from around the world as well as particular case study from the North Pennines.

PETER DAVIS’s selected publications
– Ecomuseums: a sense of place. Leicester: Leicester University Press, 1999.
– Ecomuseum approaches to the preservation of industrial heritage in the North Pennines, England, Art & Fact (Liege), 2003, 22, 57-60.
– Place exploration: museums, identity, community. In Watson, S. ed. Museums and their Communities. London and New York: Routledge, 2007, 53-75.

Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?

Forum historiae

V posledných rokoch sme v mnohých európskych krajinách svedkami stále častejšieho schvaľovania zákonov týkajúcich sa pamäti a histórie. Podobné otázky neobišli ani Slovenskú republiku. Internetový časopis Forum historiae ponúkol vo svojom fóre s názvom Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie? priestor na diskusiu o týchto problémoch v októbri 2009. Viacero štúdií, ale aj kratších príspevkov sa zaoberá situáciou najmä na Slovensku, avšak venujú sa aj iným krajinám, ako Srbsko, Francúzsko či celoeurópskym problémom. Spomenuté texty vhodne rozširujú a dopĺňajú príspevky zo seminára Lois mémorielles / Zákony o paměti sprístupnené na tejto stránke. Z úvodu k diskusii vyberáme: „Impulzom k nastolenej diskusii je Výzva z Blois z 28. októbra 2008, v ktorom časť európskej historickej obce protestuje voči pokusom niektorých štátov a Európskej únie zákonne stanoviť, ako interpretovať niektoré historické javy. Výzva vyvolala súhlasné i odmietavé reakcie historikov, politikov a širšej verejnosti. Diskusie, ktoré pôvodne reagovali najmä na situáciu vo Francúzsku, nie sú ani pre nás tak vzdialenou a odťažitou záležitosťou, akou by sa mohli na prvý pohľad zdať. Dôkazom sú najmä – pre mimoriadne stojaté vody slovenskej historiografie doslova búrlivé – reakcie a iniciatívy v súvislosti s Lex Hlinka na jeseň roku 2007.“

During last years more and more often, laws on memory and history have been adopted in many European countries. Slovakia could not avoid these problems, either. In October 2009, an internet periodical Forum historiae offered a discussion forum named Between the Science and Politics – the Everlasting Dilemma of History where a debate on these matters took place. Several studies and minor contributions deal with the situation in the field mainly in Slovakia, but also in other countries like Serbia and France or with questions concerning whole Europe. Most of contributions are in Slovak but one is in English.

Odkaz na fórum/link: http://www.forumhistoriae.sk/main/forum.html

Forum Recherche du CEFRES

Le blog du Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) sera plurithématique et suivra les axes de recherche développés dans le centre : histoire, mémoire et sociétés, partis et institutions politiques, méthodes en sciences sociales, musées, frontières et migrations, minorités, corporéité. L’ouverture des différents thèmes se fera progressivement. Dans un premier temps, il s’agira de la discussion sur les « lois mémorielles ».
Le CEFRES organise des séminaires et des conférences et souhaite poursuivre par son blog les échanges initiés. A cette fin, les conférences les plus significatives sont enregistrées et seront disponibles sur le blog ainsi que les contributions des participants qui le souhaitent. Il s’agit aussi d’offrir une plateforme où pourront être réunies les informations transmises par ceux qui veulent participer à ces débats (mise en ligne de textes, renvois à des documents déjà accessibles sur d’autres sites, bibliographies…).

Le musée d’art aujourd’hui / Muzeum umění dnes

CEFRES 17.1.2011
CEFRES, 17.1.2011

Le Musée d’art dans l’Europe d’aujourd’hui, enjeux, gouvernance, orientations /
Muzeum umění v dnešní Evropě. Problémy – řízení – orientace
 
Colloque, CEFRES, 17.1.2011

Cette rencontre s’inscrivait dans un des axes développés par le CEFRES, ouvert le 12 octobre 2010 avec la conférence du Docteur Fox (Oxford) sur les musées des sciences et des techniques (lire le compte-rendu dans ce carnet). Cette fois-ci, le thème central était les musées d’art et la façon dont ils sont gérés en Europe. La rencontre a été conçue et préparée en coopération avec la Société tchèque des historiens de l’art. Sans aborder l’ensemble des questions liées à la gouvernance des musées d’art en Europe, nous souhaitions ouvrir un espace de discussion qui permettrait de faire entendre les voix des historiens de l’art engagés dans la gestion des musées tchèques et d’établir les modalités d’un dialogue entre les différents acteurs scientifiques et/ou politiques impliqués dans cette gestion. La matinée était consacrée à la présentation de quelques expériences de gestion muséale dans des pays Européens (France, Slovaquie, Pologne, Hollande…), l’après midi réunissait des responsables de musées tchèques à Prague, Brnom etc. qui débattirent des conditions de gestion muséale en République tchèque, et échangèrent sur les moyens envisageables pour les faire évoluer à la lumière des expériences locales et européennes. 

Nous publions l’intégralité des discussions et vous invitons à nous envoyer vos commentaires (cf. fin de page). 

Toto setkáni, které se svým zaměřením řadí mezi směry odborné orientace CEFRESu, navazovalo na přednášku proslovenou Dr. Robertem Foxem (Oxford) o muzeích vědy a techniky dne 12. října minulého roku (viz zprávu na tomto zápisníku). Nyní se náš zájem přesunul na muzea umění a na způsoby jejich řízení v Evropě. Program byl koncipován a připraven ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností. Cílem nebylo obsáhnout celou problematiku vztahující se k řízení muzeí umění v Evropě, nýbrž zahájit diskusi, v níž zazní hlasy historiků umění angažovaných v řízení českých muzeí, a vytvořit podmínky pro dialog mezi různými vědeckými a/nebo politickými aktéry působícími v této oblasti. Dopolední program byl věnován prezentaci některých zkušeností z řízení muzeí v evropských zemí (Francie, Slovensko, Polsko, Nizozemsko ….) V odpoledním programu diskutovali odpovědní pracovníci českých muzeí v Praze, Brně atd. o podmínkách řízení muzeí v České republice s cílem vyměnit si názory na zamýšlené způsoby a jejich rozvíjení ve světle místních a evropských zkušeností. 

K pokračování diskusí těchto pracovních setkání Vám zveme k poslechu příspěvků proslovených 29. listopadu a vyzýváme Vás k reakcím na ně prostřednictvím správce blogu (viz konec této stránky).

 

Françoise MAYER (CEFRES) : Introduction (úvod) → écouter F. Mayer 

Emmanuel STARCKY (Musées-châteaux Compiègne et Blérancourt) : Les musées français, leur typologie et leur organisation (Francouzská muzea, jejich typologie a organizace) → écouter E. Starcky 1e partie → écouter E. Starcky 2e partie → lire la contribution de M. Starcky

John SILLEVIS (ancien conservateur en chef au Gemeentemuseum, La Haye) : Splendeur et misères des musées hollandais (Lesk a bída nizozemských muzeí) → écouter J. Sillevis 

Markéta THEINHARDT (Université de Paris-Sorbonne/Paris IV) : Možnosti aplikace muzejních modelů v českých podmínkách (Peut-on appliquer les modèles muséaux aux conditions tchèques ?) → poslechnout M. Theinhardt 

CEFRES, 17.2.2001 

  Discussion / Diskuze → écouter / poslechnout  

 

 

Alexandra KUSÁ (Slovenská národná galéria, Bratislava) : Projekt reorganizace SNG (Projet de réorganisation de la Galerie nationale slovaque) → poslechnout A. Kusou 

Katarzyna MURAWSKA-MUTHESIUS (Musée national de Varsovie) : Successes and failures of the new management of the National Museum in Warsaw → listen to K. Murawska-Muthesius 

Prezentace zkušeností z řízení a organizace muzeí v České republice (Expériences de gestion et d’organisation des musées en République tchèque) 

Milena BARTLOVÁ (Uměleckohistorická společnost): Úvod (Introduction) → poslechnout úvod moderátorky 

Jaroslav ANDĚL (DOX Centrum současného umění, Praha) → poslechnout 

Vít HAVRÁNEK (tranzit.cz) → poslechnout 

Michal KOLEČEK (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) → poslechnout 

Marek POKORNÝ (Moravská galerie, Brno) → poslechnout

Vít VLNAS (Národní galerie v Praze) → poslechnout 

Alena VOLRÁBOVÁ (Národní galerie v Praze) → poslechnout 

Veronika WOLF (kurátorka uměleckých Lobkowiczkých sbírek, conservatrice des collections Lobkowicz) → poslechnout 

Milena BARTLOVÁ (Uměleckohistorická společnost): Závěry (Conclusion) → poslechnout 

Diskuze / discussion  Diskuze 1. část  Diskuze 2. část  Diskuze 3. část  Diskuze 4. část  Diskuze 5. část  Diskuze 6. část

Muzea dnes CEFRES 17.1.2011 discussion