Komunisti a povstania (Communists and Uprisings)

Seminár o komunistickej interpretácii povstaní

See the English abstract below.

Dňa 25. júna 2012 sa konal v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave seminár s názvom Komunisti a povstania – ritualizácia pripomínania protinacistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960. Konkrétne išlo o povstanie vo varšavskom gete (1943), Varšavské povstanie (1944), Slovenské národné povstanie (1944) a pražské povstanie (1945). Podujatie sa konalo pod záštitou Historického ústavu SAV v spolupráci s Ústavom českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Múzeom Varšavského povstania a CEFRESom.


Medzinárodný pracovný seminár sa uskutočnil za účasti odborníkov z Českej republiky, Poľska, Francúzska a Slovenska. Cieľom seminára bolo nielen analyzovať komunistický režim, ale aj oboznámiť laickú verejnosť s problematikou historickej pamäte protifašistických povstaní. Analýza postojov komunistickej moci k týmto udalostiam slúžila aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. Výskumné tímy sa sústredili na tri otázky: prístup oficiálnej historickej spisby k povstaniam; analýzu oficiálnych ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní; oslavy povstaní.
Po príspevkoch k jednotlivým povstaniam nasledoval odborný komentár a diskusia, do ktorej sa aktívne zapájalo aj prítomné publikum. Podujatie zhrnul v záverečnom príspevku Roman Krakovský a zároveň naznačil možné smery komparácie. Podujatie sa uskutočnilo v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevok P. Ukielskeho, ktorý sa nemohol zúčastniť seminára, prečítal M. Wojciuk.
Projekt je financovaný z programu Geschichtswerkstatt-Europa z fondov nemeckej nadácie Remembrance, Responsibility and Future a organizované Institute for Applied History.

Seminary on Communist Interpretation of Uprisings

A seminary entitled Communists and Uprisings – Ritualization of Commemoration of Anti-Nazi Uprisings in Central Europe 1945 – 1960 was held on June 25, 2012 in the premises of the Polish Institute in Bratislava. Namely, Warsaw Ghetto Uprising (1943), Warsaw Uprising (1944), Slovak National Uprising (1944) and Prague Uprising (1945) were discussed. The event was organised under the auspices of the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences and in cooperation with the Institute of Czech History of the Faculty of Art of the Charles University, with the Warsaw Rising Museum, and CEFRES.
The international working seminary was attended by experts from the Czech Republic, Poland, France and Slovakia. The aim of the seminary was not only to analyse the communist regime but also to familiarise general public with the issues of historical memory of anti – Nazi uprisings. Analysis of the attitudes of the communist power to the uprising was used also for investigation of regimes in Czechoslovakia and Poland. The research teams were concentrated on three questions: attitude of the official historical literature to the uprisings; analyse of official and non-official memory places of the uprisings; celebration of the uprisings.
Contributions of individual speakers were followed by commentaries of experts as well as discussion in which took part the present public. Roman Krakovský summarized commentaries and discussion in his final report and indicated possible ways of comparison. The seminary was held in Slovak, Czech and English languages. The contribution of P. Ukielski who could not take part in the seminary was presented by M. Wojciuk.
The project was financed by the programme Geschichtswerkstatt-Europa from the funds of German foundation Remembrance, Responsibility and Future and organized by the Institute for Applied History.

Michal Kšiňan (HÚ SAV, Bratislava)

Úvod (Introduction)

 

 

 

Miroslav Michela (HÚ SAV, Bratislava; ÚČD FiF KU, Praha)

Slovenské národné povstanie (Slovak National Uprising) 1

 

 

 

Michal Kšiňan (HÚ SAV, Bratislava)

Slovenské národné povstanie (Slovak National Uprising) 2

 

 

 

Roman Krakovský (SciencesPo, Paris), Françoise Mayer (Cefres, Praha)

Komentáre (Comments)

 

 

Diskusia (Discussion)

 

 

 

 

Eva Palivodová (ÚČD FiF KU, Praha)

Pražské povstanie (Prague Uprising) 1

 

 

 

Jan Randák (ÚČD FiF KU, Praha)

Pražské povstanie (Prague Uprising) 2

 

 

 

Roman Krakovský (SciencesPo, Paris)

Komentáre (Comments)

 

 

 

Diskusia (Discussion)

 

 

 

 

Paweł Ukielski (Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa)

Varšavské povstanie (Warsaw Uprising)

Číta Michał Wojciuk (Presented by Michał Wojciuk)

 

 

Michał Wojciuk (Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa)

Povstanie vo varšavskom gete (Warsaw Ghetto Uprising)

 

 

 

Roman Krakovský (SciencesPo, Paris)

Komentáre (Comments)

 

 

 

Diskusia (Discussion)

 

 

 

 

Roman Krakovský (SciencesPo, Paris)

Záver (Conclusion)Citer ce billet
ksinan (2012, 11 juillet). Komunisti a povstania (Communists and Uprisings). Forum Recherche du CEFRES. Consulté le 14 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mi6d

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.